Door Ubisoft ondersteunde Horizon lanceert Sequence Builder voor de ontwikkeling van crypto-games

Door Ubisoft ondersteunde Horizon lanceert Sequence Builder voor de ontwikkeling van crypto-games

Play To Earn Games | 03 Feb 2024 10:00 UTC

Horizon Blockchain Games, het innovatieve crypto-infrastructuur- en game-ontwikkelingsbedrijf, heeft Sequence Builder onthuld , een baanbrekend full-stack dashboard gericht op het vereenvoudigen van de integratie van blockchain-elementen, waaronder NFT’s, in videogames. Deze ontwikkeling komt nadat Horizon vorig jaar $40 miljoen aan financiering heeft opgehaald bij de grote videogame-uitgevers Ubisoft en Take-Two Interactive, wat een aanzienlijke stap betekent in de convergentie van traditionele en blockchain-gaming.

1. Horizon's visie op naadloze blockchain-integratie

CEO en mede-oprichter van Horizon, Peter Kieltyka, deelde inzichten in Sequence Builder en benadrukte de behoefte aan middleware-infrastructuur naarmate blockchains groter worden. Het platform biedt een alomvattende oplossing en biedt toepassingen zoals games en apps, waarmee de cruciale link tussen blockchain-schaling en gebruiksvriendelijke applicaties wordt aangepakt.

1.1 Kenmerken van Sequence Builder

Sequence Builder biedt game-ontwikkelaars een scala aan functies, waaronder de integratie van bestaande NFT-collecties, naadloze verbindingen met crypto-portemonnees, vooruitbetaling voor in-game crypto-transacties en de lancering van een white-label NFT-marktplaats. Het gebruiksvriendelijke ontwerp en de donkere modus van het platform zijn bedoeld voor ontwikkelaars met verschillende niveaus van blockchain-kennis.

1.2 Gestroomlijnde gebruikerservaring

Sam Barberie, Hoofd Strategie en Partnerschappen van Horizon, erkende de uitdagingen bij de ontwikkeling van Web3 en benadrukte de inzet van Sequence Builder voor een ongeëvenaarde gebruikerservaring. Het platform heeft tot doel wrijving in elke fase van de reis van een speler te elimineren, van het aanmaken van een account tot secundaire handel.

Sequence Builder is ontworpen om naadloos te integreren met populaire game-engines zoals Unreal Engine en Unity. Dankzij deze integratie kunnen ontwikkelaars blockchain-elementen aan hun games toevoegen zonder dat gebruikers de gaming-applicatie hoeven te verlaten.

2.1 Het aanpakken van het verlangen naar persoonlijke marktplaatsen

Als reactie op de groeiende ontevredenheid over marktplaatsen van derden en royaltykwesties onderscheidt Sequence Builder zich door ontwikkelaars de mogelijkheid te bieden hun eigen marktplaatsen te creëren. Ontwikkelaars kunnen nu meer controle en inzicht krijgen in in-game transacties en spelerinteracties.

3. De technologische voorsprong van Sequence

Peter Kieltyka benadrukte de uitgebreide technologiestapel van Sequence, waardoor deze zich onderscheidde van concurrenten op het gebied van blockchain-gaming. Het platform biedt een slimme contractportemonnee, een indexer voor het organiseren van blockchain-gegevens en een breder scala aan ondersteunde blockchains in vergelijking met alternatieven.

3.1 Blockchain-netwerkintegratie

Sequence Builder vereenvoudigt het proces van het toevoegen van blockchain-netwerken en biedt schakelknoppen voor meer dan 11 verschillende EVM-blockchains, waaronder Ethereum's mainnet, Optimism, Polygon, Arbitrum One en Avalanche. Ontwikkelaars kunnen met name verdere uitbreiding verwachten op basis van de vraag, waardoor in de toekomst mogelijk de ondersteuning naar netwerken als Solana kan worden uitgebreid.

FAQ-sectie:

Vraag 1: Wat is Sequence Builder?

Horizon Blockchain Games heeft Sequence Builder gemaakt, een full-stack dashboard, om de integratie van blockchain-componenten – inclusief NFT’s – in videogames eenvoudiger te maken.

Vraag 2: Welke functies biedt Sequence Builder?

Sequence Builder biedt functies zoals het importeren van bestaande NFT-collecties, naadloze crypto-portemonnee-verbindingen, vooruitbetaling voor in-game crypto-transacties en het creëren van white-label NFT-marktplaatsen.

V3: Welke game-engines ondersteunt Sequence Builder?

Sequence Builder kan naadloos worden geïntegreerd met populaire game-engines zoals Unreal Engine en Unity.

Vraag 4: Hoeveel blockchain-netwerken ondersteunt Sequence Builder?

Sequence Builder ondersteunt meer dan 11 verschillende EVM-blockchains, waaronder Ethereum's mainnet, Optimism, Polygon, Arbitrum One en Avalanche.

Vraag 5: Zal Sequence Builder in de toekomst niet-Ethereum-netwerken ondersteunen?

Sequence Builder kan zijn aanbod uitbreiden buiten Ethereum-netwerken op basis van de vraag, en in de toekomst mogelijk netwerken zoals Solana ondersteunen.

Conclusie: Ubisoft en Horizon

Sequence Builder markeert een cruciale vooruitgang op het gebied van de ontwikkeling van cryptogames en pakt de uitdagingen aan waarmee ontwikkelaars worden geconfronteerd bij het naadloos integreren van blockchain-elementen. Horizon's toewijding aan een gestroomlijnde gebruikerservaring, integratie met populaire game-engines en een robuuste technologische basis positioneert Sequence Builder als een alomvattende oplossing voor ontwikkelaars die de blockchain-gamingruimte willen betreden.

Door Ubisoft ondersteunde Horizon lanceert Sequence Builder voor de ontwikkeling van crypto-games
Door Ubisoft ondersteunde Horizon lanceert Sequence Builder voor de ontwikkeling van crypto-games

Zowel game-ontwikkelaars als enthousiastelingen worden aangemoedigd om Sequence Builder te verkennen en de onbegrensde mogelijkheden te ontdekken die het biedt voor het creëren van meeslepende en naadloze blockchain-geïntegreerde game-ervaringen.

Wil je op de hoogte blijven van Play-to-Earn-spellen?

Schrijf je nu in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk meer
Gala Games Guide and RFLXT Launch 'Voyager: Ascension' on GalaChain

Gala Games Guide and RFLXT Launch 'Voyager: Ascension' on GalaChain

Gala Games, a pioneering force in blockchain gaming, has embarked on a strategic partnership with RFLXT to introduce "Voyager: Ascension," a groundbreaking game that leverages the robust capabilities of the GalaChain ecosystem. This collaboration signifies a monumental leap in gaming, blending RFLXT's innovative digital interaction with Gala Games' blockchain infrastructure to redefine player engagement and ownership. "Voyager: Ascension" promises an exhilarating six degrees of freedom shooter experience, set in a meticulously crafted universe where players navigate thrilling dogfights and explore the vastness of space, all within a free-to-play model. The integration of GalaChain not only facilitates seamless in-game asset transactions and ownership but also opens the door to an ever-expanding universe of decentralized entertainment. By combining GalaChain's innovative blockchain solutions with RFLXT's creative prowess, this partnership is poised to deliver captivating gaming experiences, marking a new era of entertainment that empowers and rewards its global community of players.

Lees verder
Influence: Gamer Beginners Guide Earning $SWAY Tokens

Influence: Gamer Beginners Guide Earning $SWAY Tokens

In the dynamic universe of "Influence," a groundbreaking space-based MMORPG, players embark on an epic journey to carve out their dominion within a vast asteroid belt. This game uniquely blends strategic gameplay with the innovative integration of blockchain technology, allowing for a player-driven economy powered by $SWAY tokens. Gamers are tasked with navigating the complexities of resource management, crew allocation, and interstellar trade to build and expand their empire. The game stands out for its emphasis on realism, from the detailed orbital mechanics to the economic system that mirrors real-world supply and demand principles. Community engagement plays a pivotal role, offering players support, collaboration opportunities, and a say in the game's development. With strategies to earn $SWAY tokens, manage resources effectively, and engage in tactical combat, "Influence" offers a rich, immersive experience that appeals to both MMORPG enthusiasts and blockchain gaming pioneers.

Lees verder
Web3 Gaming: Supervillain, Aptos, Shardbound, UEFA NFTs and Ultra Study

Web3 Gaming: Supervillain, Aptos, Shardbound, UEFA NFTs and Ultra Study

In the evolving landscape of the gaming industry, the collaboration between Supervillain Labs and Aptos Labs stands out, marking a significant step towards integrating Web3 technologies into gaming. This partnership aims to develop accessible, blockchain-based games, starting with the innovative Idle RPG, which uses NFTs to provide a unique gaming experience for each player. However, the reception of blockchain and NFTs among gamers is mixed. A study by Ultra reveals a divide, showing enthusiasm for blockchain's potential but skepticism towards NFTs and cryptocurrencies, pointing to a complex relationship between gamers and Web3 technologies. Meanwhile, initiatives like Bazooka Tango's Shardbound playtest and Mastercard's UEFA Champions League NFT trivia game illustrate the diverse approaches being explored to engage gamers with Web3 concepts. These developments highlight the opportunities and challenges within the sector, suggesting a future where gaming could be profoundly transformed by blockchain technology, provided the focus remains on enhancing player experience and value.

Lees verder
Kakao's Metabora Joins Gaming Giants Ubisoft, Sega on Oasys Chain

Kakao's Metabora Joins Gaming Giants Ubisoft, Sega on Oasys Chain

The gaming industry is on the brink of a revolution with the strategic partnership between Oasys, a pioneering blockchain gaming network, and Metabora SG, the Web3 gaming division of Kakao Games. This collaboration, announced as part of Oasys' ambitious "Dragon Update" for 2024, aims to elevate blockchain gaming by enhancing interoperability, expanding the ecosystem, and delivering high-quality gaming content. Oasys' innovative dual-layer architecture promises to make gaming experiences smoother and more immersive, offering players ownership of in-game assets and developers a platform to unleash their creativity without constraints. This partnership signifies a major leap towards integrating traditional gaming with the cutting-edge technology of blockchain, potentially setting new standards in the industry. With both companies eyeing expansion into new markets, such as Japan, the future of gaming looks brighter and more exciting than ever, promising a new era where games are not just played but experienced on a whole new level.

Lees verder
PlaytoEarn.net and Seedify's Strategic Alliance

PlaytoEarn.net and Seedify's Strategic Alliance

In the bustling world of blockchain gaming, the strategic partnership between PlaytoEarn.net and Seedify marks a pivotal milestone, promising to reshape the landscape of Web3 gaming. This collaboration unites PlaytoEarn.net's extensive reach within the gaming community with Seedify's innovative blockchain incubation platform, offering unparalleled access to the latest and most promising blockchain games. By staking SFUND tokens, users gain not only the opportunity to support and participate in the success of these projects but also to influence the future direction of blockchain gaming. This alliance aims to democratize gaming access, ensuring that gamers and developers alike benefit from a more inclusive and supportive ecosystem. With exclusive game launches, rewards, and a community-driven approach, this partnership is set to unlock new horizons in gaming, inviting everyone to be part of a thrilling adventure in the ever-evolving world of Web3 gaming.

Lees verder
Gala Film, POPCORN! And $FILM:  The Heart of Decentralized Film

Gala Film, POPCORN! And $FILM: The Heart of Decentralized Film

Gala Film introduces a revolutionary platform in the heart of the decentralized film industry, aimed at bridging the gap between filmmakers and audiences through blockchain technology. It leverages $FILM tokens, enabling users to support film projects, earn rewards, and participate in the governance of the platform, thus democratizing the movie-watching experience. Users can engage with content in unprecedented ways, from voting on film projects to unlocking exclusive behind-the-scenes looks, fostering a community-driven environment where every participant has a voice. Screen Nodes play a crucial role by providing decentralized storage and computing power, ensuring a seamless and enriching viewing experience. As Gala Film paves the way for a new era in cinema, it promises more diversity, creativity, and a direct connection between artists and audiences, redefining the traditional boundaries of Hollywood and opening up a world of possibilities for indie filmmakers and film enthusiasts alike.

Lees verder
N64 on Bitcoin: Pizza Ninja Gaming Revolution with Brotli Magic

N64 on Bitcoin: Pizza Ninja Gaming Revolution with Brotli Magic

Pizza Ninjas, the visionary team behind blockchain gaming, continues to revolutionize the intersection of technology and nostalgia. Following their success with the Super Nintendo Entertainment System (SNES), they've now inscribed a Nintendo 64 (N64) emulator on the blockchain through Ordinals. The strategic integration of the Brotli compression algorithm, reducing file sizes by 80%, has made N64 emulation on Bitcoin more cost-effective. Trevor Owens, CEO, sheds light on their commitment to avoiding DRM pitfalls and inscribing only games not under copyright, fostering conversations with archivists rather than lawyers. With exciting plans on the horizon, Pizza Ninjas teases a future as time-traveling gaming preservationists, poised to expand their repertoire and shape the narrative around blockchain-based gaming preservation. As thought leaders, they bridge technological advancements with ethical considerations, ensuring a dynamic and responsible future for preserving gaming history on the blockchain.

Lees verder
Web3 Gaming: Delabs, Solana Labs, Wemade, Oasys, X2Y2 Pro, and Ronin

Web3 Gaming: Delabs, Solana Labs, Wemade, Oasys, X2Y2 Pro, and Ronin

Embark on a thrilling exploration into the web3 gaming revolution with our comprehensive guide, "Web3 Gaming Revolution: FAQs & Factsheet for the Digital Explorer." This in-depth journey covers Delabs' resilience with Rumble Racing Star and the introduction of the $DELABS token, Solana Labs' GameShift toolkit revolutionizing blockchain integration, and Wemade's strategic pivot with CCIP integration. Discover how Oasys and X2Y2 Pro's partnership is transforming NFT trading, and explore the global accessibility boost Ronin's $RON token receives on Binance. Woven with personal anecdotes and insights, this guide transcends a mere information source. It's a roadmap for enthusiasts, developers, and digital explorers, illuminating the evolving landscape of digital entertainment. As we navigate the intricacies of each project, we invite you to join the web3 gaming revolution and be a part of shaping the future of gaming experiences.

Lees verder
P2E Games Beginners Guide To Start Your Gameplay

P2E Games Beginners Guide To Start Your Gameplay

The article delves into the immersive world of Play-to-Earn (P2E) gaming, exploring the burgeoning landscape where gaming meets real-world rewards. It introduces P2E games as a revolutionary business model, allowing players to earn tangible assets, including cryptocurrencies and NFTs, through in-game activities. Highlighting popular P2E crypto games like Axie Infinity, Decentraland, and Sandbox, the article discusses key metrics for game evaluation, such as retention, engagement, conversion rate, and more. It elucidates the working of the P2E crypto gaming model, detailing blockchain integration and the benefits for both developers and players. The diverse types of P2E games, including Metaverse games, Trading Cards, and Role-Playing Games, are explored, offering gamers varied experiences. The article concludes by envisioning a promising future for the P2E crypto gaming industry, emphasizing its potential to revolutionize the gaming ecosystem and become a dominant model.

Lees verder
Explain MAVIA Token Dip: Investors, Airdrop recipients capitalizing

Explain MAVIA Token Dip: Investors, Airdrop recipients capitalizing

Dive into the captivating saga of 'Heroes of Mavia' and the MAVIA token, where the crypto-gaming realm intertwines with innovation and volatility. As MAVIA soared to an all-time high, reaching $10.59, its subsequent 26% plunge within 48 hours sent shockwaves through the crypto community. Heroes of Mavia, a base-building strategy game akin to Clash of Clans, boasts over 2 million downloads and 278,000 daily active users, creating a vibrant ecosystem for MAVIA's integration. Skrice Studios' visionary roadmap promises crypto elements and MAVIA staking rewards, amplifying the game's allure. The recent dip in MAVIA, possibly fueled by investor behavior, contrasts its remarkable 338% surge since debut. Amidst the dynamic landscape, Heroes of Mavia's airdrop engaged 100,000 players and NFT landowners, solidifying its impact on the broader gaming token market. As the game thrives, the MAVIA token stands resilient, shaping the future of crypto gaming with each strategic move.

Lees verder
Axie Champions Match3 Guide and Gameplay Tips

Axie Champions Match3 Guide and Gameplay Tips

Axie Champions, the brainchild of Bali Games, is a revolutionary Match3 Puzzle game that seamlessly merges strategic gameplay with the enchanting world of NFT axies. With a visual aesthetic that captivates from the start, the game introduces the strategic layer of Affinity Advantages, turning each move into a tactical masterpiece. The integration of NFT axies through Ronin wallet connectivity adds a personal touch, allowing players to witness their unique teams in action. CUBE rewards, the in-game currency exchangeable for AXS tokens, provide a tangible incentive, transforming victories into real-world value. Bali Games' commitment to community engagement and their vision for Web3 gaming shine through, making Axie Champions not just a game but a movement. It's a captivating journey into the future of mobile gaming, where strategy, ownership, and community converge for an unparalleled gaming experience.

Lees verder
Champions Ascension x Sequence Partnership - Future of Web3 RPG

Champions Ascension x Sequence Partnership - Future of Web3 RPG

Embark on a mesmerizing journey into the heart of Champions Ascension, where a team of 50 visionary individuals at Rough House Games crafts a gaming masterpiece. These creative minds, from seasoned veterans to emerging talents, unite to breathe life into a world where every pixel tells a story. Their tireless dedication transcends the ordinary, forging a game that goes beyond entertainment—it becomes an immersive experience of passion and innovation. In collaboration with Sequence, Champions Ascension emerges as a trailblazer in web3 gaming, promising not only cutting-edge technology but a thriving ecosystem where every player contributes to the evolving narrative. The future holds boundless opportunities, from community-driven events to groundbreaking features, ensuring Champions Ascension stands as a testament to the artistry and commitment of those who dare to redefine the gaming landscape.

Lees verder
Bekijk meer
Blockchain Brawlers - Spelrecensie

Blockchain Brawlers - Spelrecensie

Blockchain Brawlers is een vlaggenschipproject van WAX Studios. Het is een spel waarin eigenzinnige, grappige, baldadige, rare NFT-worstelaars met elkaar vechten in vechtpartijen. De winnaar verdient dus de beloning; het spelfiche Brawlers $BRWL. Bovendien is het de eerste NFT-game met worstelthema op het blockchain-technologieplatform. De spelers kunnen de NFT-worstelaars kopen en ze uitrusten met uitrusting van de World Assets eXchange (WAX) met $BRWL om in de wedstrijden tegen andere worstelaars te vechten. De tokenomics van Blockchain Brawlers vertoonden al vroeg veelbelovende signalen. Het BRWL-token vertoonde een drastische waardestijging van meer dan 150% in de maand mei 2022, slechts 1 maand na de release van de game op 30 maart. Dit komt omdat er 2000 nieuwe unieke portemonnees zijn geactiveerd in verband met het WAX-platform van het spel. Blockchain Brawlers-gameplay: Spelers hebben een worstelring en een brawler nodig om het spel te kunnen spelen. Er zijn verschillende soorten van deze arena's en worstelaars die tegen een prijs beschikbaar zijn voor de spelers. Bovendien variëren de prijzen afhankelijk van hun zeldzaamheid. Het spel heeft echter een enorme bodemprijs van minstens $ 6000 om een ring en een worstelaar te kopen, waarvan critici beweren dat het een “digitale lijfeigenschap” is. Daarom hebben veel spelers die niet welvarend genoeg zijn de mogelijkheid om de ring en de brawler te huren. Naast het kopen van de brawlers, kunnen de spelers hun eigen brawlers creëren met behulp van verschillende items die meer tijd en vaardigheid vereisen, en zeker meer BRWL-tokens. Als een speler niet genoeg BRWL-tokens heeft, kunnen deze worden gekocht op de secundaire marktplaatsen van WAX, zoals de Atomic Hub. De speleconomie is eenvoudig: creëer vechters, train ze, rust ze uit, bevecht ze en verdien.

Lees verder
Proef Xtreme Freedom - Gamerecensie

Proef Xtreme Freedom - Gamerecensie

Trial Xtreme Freedom is op blockchain gebaseerd, strijdt om te winnen en is 's werelds eerste door Web3 aangedreven, gedecentraliseerde competitieve gaming-ecosysteem. Beleef het ultieme crossmotorrace-avontuur met Trial Xtreme Freedom. Een mobiel spel dat snelle concurrentie combineert met de wereld van niet-fungibele tokens (NFT's). De gesloten alpha-lancering biedt spelers de mogelijkheid om zich te verdiepen in een gedecentraliseerd ecosysteem waar op vaardigheden gebaseerde PvP-races en NFT-eigendom samenkomen. Maak je klaar om de vrijheid van extreem racen te omarmen!

Lees verder
Chronos: Dawn of Time - Spelrecensie

Chronos: Dawn of Time - Spelrecensie

Chronos, een 2D-actie-RPG die zich afspeelt in een post-apocalyptische wereld, vereist het vechten tegen felle vijanden en het opbouwen van een imperium terwijl je het begin der tijden verkent in een op NFT gebaseerde economie. Chronos is een side-scrolling RPG voor meerdere spelers die zich afspeelt in een post-apocalyptische wereld waar spelers communiceren in een sociale hub, zich door portalen begeven voor wedstrijden en deelnemen aan verschillende spelmodi zoals team-PvP, survivalarena PvE en gemengde PvE/PvP-gevechten . Door wedstrijden te spelen verdienen ze knutselmiddelen en Dark Aether-tokens, maar hun personages hebben een beperkte energie die geleidelijk wordt aangevuld. Om hun karakters te verbeteren, kunnen spelers kristallen uitgeven aan statistische upgrades en vaardigheidspunten voor speciale vaardigheden. Het uitrusten van wapens en bepantsering is van cruciaal belang, waarbij NFT-items duurzaamheid bieden. Reizigers, de NFT-avatars, worden geleverd met statistische boosts. Spelers kunnen kerkers verkennen, NFT's maken en in-game valuta gebruiken voor Ethereum-beloningen. Het project, dat zich nog in de beginfase bevindt, belooft een leuke en boeiende ouderwetse 2D RPG-ervaring. Chronos valt op zonder crypto-token, maar NFT's zijn een integraal onderdeel, en de gameplay is geïnspireerd op klassieke games, waarbij spelers worden uitgedaagd om obstakels te overleven en monsters te verslaan met behulp van een verscheidenheid aan wapens en vervaardigde items. Het hart van het spel ligt in deze digitale avatars, bekend als Travellers. Ze arriveren op aarde met een onbekende oorsprong en streven ernaar om te overleven en de omringende mysteries te ontrafelen. Reizigers omvatten verschillende vormen, zoals mensachtigen, cyborgs en magische dragers, die elk unieke kenmerken en vaardigheden bezitten voor knutselen, upgrades en kerkeravonturen.

Lees verder
DeFi Land - Spelrecensie

DeFi Land - Spelrecensie

DeFi Land is, zoals de naam al doet vermoeden, een gedecentraliseerd platform voor een op NFT gebaseerd landbouwsimulatiespel. De game zal functies hebben zoals elk ander landbouwsimulatiespel, met twee belangrijke verschillen. Ten eerste hebben de spelontwikkelaars geen nieuwe protocollen gemaakt, maar hebben ze met reeds bestaande protocollen gewerkt, waardoor het een gedecentraliseerd spel is geworden, wat betekent dat de gemeenschap de eigenaar zal zijn van de spelmiddelen en het spel zelf. Ten tweede worden de in-game activa feitelijk gelijkgesteld met cryptocurrencies, zoals de zonnebloemen in het spel SOL zijn; de pompoenen zijn COPE en de maïs is eigenlijk USDC. Bovendien worden deze gewassen omgezet in echte cryptocurrency om de waarde van de goederen in het spel te verhogen, in plaats van van deze activa NFT's te maken die handel vereisen. DeFi Land Review: Bovendien is het in-game token Defi Land ($DFL). Met het token kun je de NFT's en verschillende andere grondstoffen kopen om je land te bewerken. Enkele van de basisprotocolkenmerken van het spel zijn onder meer het verschaffen van liquiditeit, aanpasbaar land, opbrengstlandbouw, staken, bestuur, lenen, craften, multiplayer-competities, NFT-marktplaats, interactieve chat, minigames, ruilen, enz. Tot slot, een van de doelen van het spel is om alle aspecten van gedecentraliseerde financiën te gamificeren. Bovendien faciliteert de game educatieve oplossingen voor gebruikers die op zoek zijn naar alternatieve financieringsmethoden en het begrijpen van DeFi.

Lees verder
Meda Shooter - Spelrecensie

Meda Shooter - Spelrecensie

Meda Shooter is een verzameling minigames die spelers de kans biedt om niet-fungibele tokens (NFT's) als beloning te verdienen. Deze spellen zijn ontworpen om snel en spannend te zijn en bieden een unieke draai aan traditionele blockchain-spellen. De Meda Shooter-minigame is ontwikkeld door Cryptomeda Universe, een bedrijf dat bekend staat om het voortdurend introduceren van nieuwe functies en updates voor hun games. In Meda Shooter gaan spelers een eindeloos zijwaarts scrollend schietgevecht aan tussen twee tegengestelde groepen, met eenvoudige 2D-graphics en een meeslepende verhaallijn. De game zal spelers zeker vermaken met zijn eindeloze gameplay en regelmatige updates van het ontwikkelingsteam. Meda Shooter-gameplay: In de wereld van Meda Shooter kiezen spelers ervoor om te vechten voor de Goliath- of de Renegade-kant in een verdeelde samenleving. Het spel is gratis te spelen en voor iedereen toegankelijk, waardoor spelers kunnen deelnemen aan veldslagen en toernooien. De gameplay is eenvoudig en houdt in dat je je held op en neer beweegt om vijandelijke aanvallen te vermijden terwijl je op vijanden schiet. Het verslaan van zwermvijanden kan soms tokens vrijgeven die spelers moeten verzamelen. Deze tokens, TECH genaamd, kunnen worden ingezet en gekweekt om vaardigheden te verbeteren en andere voordelen te ontgrendelen. Naarmate spelers meer vijanden verslaan, neemt hun score toe, maar het missen van een vijand zal de score verlagen. De score bepaalt de kracht van de held, die kan worden gebruikt om de waarde van de NFT-held te upgraden. Voordat spelers een gevecht aangaan in Meda Shooter, hebben spelers de mogelijkheid om hun NFT-helden te upgraden door verschillende uitrusting, wapens, pantsers en andere accessoires te kopen. De game biedt nu NFT-wapenupgrades, wat betekent dat spelers hun wapens als NFT's kunnen verzamelen en upgraden. De Goliath- en Renegade-groepen hebben elk hun eigen unieke vaardigheden, waarbij de Goliaths de Chain Gun-vaardigheid hebben en de Renegades de Deep Wound-vaardigheid. Beide partijen kunnen de Snap-vaardigheid gebruiken, maar hiervoor zijn revolutiekaarten nodig. In-game tokens genaamd TECH kunnen worden gebruikt om NFT-helden te upgraden, wapens, accessoires, bepantsering en meer te kopen. Cryptomeda werkt samen met andere gamingbedrijven om cross-game dynamiek naar het Cryptomeda-universum te brengen. Het uiteindelijke doel van Cryptomeda is om NFT-gaming plezierig, toegankelijk en eenvoudig te maken voor alle spelers.

Lees verder
De middeleeuwse rijken: Ertugrul - Gamerecensie

De middeleeuwse rijken: Ertugrul - Gamerecensie

Medieval Empires: Ertugrul is een verhaalgebaseerd spel waarmee spelers het leven en de avonturen van Ertugrul, een beroemde Turkse koning, kunnen ervaren. Het is een geweldig spel voor spelers die houden van meeslepende gameplay met een historisch thema. Ervaar de spanning van de populaire tv-serie Ertugrul op een geheel nieuwe manier met The Medieval Empires: Ertugrul, een blockchain-game die het verhaal van de echte Turkse koning tot leven brengt. Volg de oorsprong van het Ottomaanse Rijk en speel je een weg door meeslepende gameplay met een historisch thema terwijl je niet-fungibele tokens (NFT's) verzamelt en verhandelt. Mis het Ertugrul-fenomeen niet dat de wereld stormenderhand heeft veroverd - sluit je aan bij de toegewijde fans en dompel jezelf onder in de spannende wereld van The Medieval Empires: Ertugrul. The Medieval Empires: Ertugrul brengt de populaire tv-serie op een nieuwe en opwindende manier tot leven, waarbij Engin Altan opnieuw zijn rol vertolkt als Ertugrul Gazi, de leider van de Kayi-stam. De verhaallijn van het spel volgt de epische strijd tussen Ertugrul en koning Edward I van Engeland. Verzamel en ruil non-fungible tokens (NFT's) terwijl je door de meeslepende gameplay met een historisch thema reist en de spannende avonturen van Ertugrul zelf ervaart. Sluit je aan bij de toegewijde fans en verken vandaag nog de wereld van The Medieval Empires: Ertugrul. The Medieval Empires: Ertugrul Gameplay: The Medieval Empires: Ertugrul is een spel waarmee spelers een enorme wereld kunnen verkennen, hun strijdkrachten kunnen leiden en een imperium kunnen opbouwen. Spelers kunnen ervoor kiezen om deel uit te maken van een van de vier stammen of facties, waaronder de Kayi-stam (Turks), de Engelse kruisvaarders, de Mongoolse Hordes en de Mystery Faction, die nog moet worden onthuld. De gameplay omvat het vechten en overvallen van andere facties om geld te verdienen en als overwinnaar uit de strijd te komen. Sluit je aan bij de toegewijde fans en ervaar de spanning van het opbouwen van een imperium in The Medieval Empires: Ertugrul. De opbouw van een imperium in The Medieval Empires: Ertugrul is een geleidelijk proces waarbij spelers over goed uitgeruste en getrainde strijdkrachten moeten beschikken. Dit kan worden bereikt door tijdens het spel deel te nemen aan verschillende campagnes en gevechten. Naarmate spelers vooruitgang boeken en ervaring opdoen, kunnen ze hun strijdkrachten upgraden en hun kansen op succes in het spel vergroten.

Lees verder
Crypto Raiders - Spelrecensie

Crypto Raiders - Spelrecensie

Crypto Raiders is, zoals de naam al doet vermoeden, een NFT-game in het RPG- en PvP-formaat. Het spel werkt volgens de RNG-spelmethode (Random Number Generator), zodat er een gevoel en element van spanning, mysterie en onverwachtheid in het spel zit. De spelers hebben de mogelijkheid om NFT-personages met volledig eigendom te bezitten. Daarom geven we ze het recht om te kopen, verkopen en handelen op de markt. Toen Crypto Raiders voor het eerst werd uitgebracht, waren er ongeveer 7500 NFT-tekens beschikbaar. Deze personages zijn gebaseerd op in totaal 9 personages, namelijk Mike, Old Man, Elves, John, Cyborgs, Tammy, Orcs, Skeletons, Elves en Dark Elves. Elk NFT-personage heeft dus een eigen persoonlijkheid. De game is gebaseerd op de Polygon blockchain-technologie en het doel is om deel te nemen aan verschillende raids, hetzij in tijdelijke kerkers, hetzij in stabiele kerkers. Crypto Raiders Raid- en expeditiegameplay: Invallen en expedities in de tijdelijke kerkers duren een korte tijd en verdwijnen dan, terwijl in de stabiele kerkers herhaaldelijk invallen kunnen worden uitgevoerd. Er is een voordeel aan Crypto Raiders: wanneer het NFT-personage sterft tijdens een overvalmissie, sterft het personage voor altijd. Daarom moeten de spelers extra voorzichtig zijn bij het starten van een expeditie. Bovendien moeten ze eerst hun macht en positie beoordelen voordat ze een inval doen. Nadat elke expeditie is voltooid, neemt de kracht (EXP) van de speler toe. Deze toename helpt bij toekomstige invallen en spelers verdienen AURUM-tokens die kunnen worden gebruikt om nieuwe wapens te maken, pantsers te bouwen, mobs te bezitten en nieuwe overvallers te creëren. Een ander token in Crypto Raiders is de RAIDER, het governance-token en kan worden gebruikt om ze in te zetten om dagelijks AURUM-tokens te winnen.

Lees verder
Legendarisch: Heroes Unchained - Gamerecensie

Legendarisch: Heroes Unchained - Gamerecensie

Legendarisch: Heroes Unchained is een aankomend verzamelkaartspel (CCG) waarmee spelers hun eigen personages kunnen creëren en in realtime oorlog kunnen voeren tegen andere spelers. Legendarisch: Heroes Unchained is een rollenspel dat zich afspeelt in het koninkrijk Korelis. Bij het NFT-spel moeten helden gevechten verzamelen en voeren. De spelers zullen hun helden upgraden om tegen verschillende goden, monsters en helden te vechten in een epische strijd om glorie en overheersing. Bij de verschillende speelmodi in het spel zijn PvP-gevechten betrokken; Guild-v-Guild-missies; epische expedities; grondaankopen; en koninkrijken veroveren. Al het land, koninkrijken, vechters, accessoires en alles zijn NFT's. Dit betekent het volledige eigendom van de activa voor spelers die spelers op de marktplaats kunnen kopen of verkopen. In ruil daarvoor krijgen spelers tokens die inwisselbaar zijn voor echt geld op de grote beurzen. De game Legendary: Heroes Unchained is in ontwikkeling op een centraal bestuurd platform. Het uiteindelijke doel is echter om het om te vormen tot een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO), volledig eigendom van en beheerd door de spelers van het spel. De game is ontwikkeld door de N3TWORK Inc.-studio die ook het originele Legendary: Game of Heroes-project ontwikkelde en LHU is een vervolgproject daarop.

Lees verder
Defitankland: MMO-tankspel op Arbitrum Blockchain

Defitankland: MMO-tankspel op Arbitrum Blockchain

The Defitankland is een spannend MMO-tankspel dat de kracht van de Arbitrum-blockchain gebruikt om een meeslepende game-ervaring te bieden. Het heeft tot doel een wereldwijde spelersgemeenschap op te bouwen die zich richt op samenwerking en epische tankgevechten, gericht op zowel nieuwe als ervaren gamers met gebruiksvriendelijke bediening en mechanica. Spelers kunnen gilden vormen, deelnemen aan coöperatieve missies en deelnemen aan spannende PvP-gevechten terwijl ze hun strategieën aanscherpen. De game introduceert innovatieve inkomsten genereren via NFT-tanks, gilde-NFT's en item-NFT's, waardoor spelers deze exclusieve activa kunnen verzamelen, verhandelen en er mogelijk van kunnen profiteren. De in-game economie biedt verschillende manieren om valuta en waardevolle beloningen te verdienen, waarbij DFTL als kerntoken dient. Defitankland biedt diverse spelmodi, waaronder PvP-gevechten, coöperatieve missies, verkenningen en speurtochten, waardoor alle spelers een boeiende ervaring krijgen. Aanpassing is een belangrijk aspect, waardoor spelers hun tanks kunnen aanpassen aan hun favoriete strategie en stijl, met upgrades op het gebied van bepantsering, vuurkracht, snelheid en vaardigheden. Effectief beheer van hulpbronnen, terreingebruik en teamcoördinatie zijn essentieel voor de overwinning. De tokenomics van het spel draaien om $DFTL, dat wordt gebruikt voor het verhandelen van NFT's binnen het ecosysteem. Defitankland introduceert drie belangrijke NFT-categorieën: Tanks, Fabrieken en Gilde-items, die elk de voortgang en inzet van spelers in het spel vertegenwoordigen. Tanks zijn aanpasbare NFT's die cruciaal zijn voor gameplay en potentiële handel, terwijl fabrieken de in-game economie stimuleren en grondstoffen en items produceren. Gilde-items, gespecialiseerde NFT's die verband houden met gildegameplay, verbeteren de vaardigheden en bonussen van leden en evolueren naarmate de gilde vordert. De reactie van de gemeenschap op Defitankland was positief, waarbij enthousiastelingen blijk gaven van enthousiasme voor het potentieel ervan binnen het DeFi-ecosysteem. Sommige gebruikers wachten voorzichtig af hoe het spel evolueert voordat ze beslissingen nemen, terwijl anderen het veelbelovende tokenomics-systeem en de mechanica benadrukken. Over het geheel genomen belooft Defitankland onvergetelijke avonturen voor spelers die klaar zijn om in de spannende wereld te duiken.

Lees verder
BTC Nations - Spelrecensie

BTC Nations - Spelrecensie

"BTC Nations" is een play-to-earn webgebaseerd blockchain-strategiespel waarin spelers hun eigen naties kunnen simuleren en met anderen kunnen strijden om de heerschappij in het BTC Nations-universum. In dit spel kunnen spelers hun eigen strategieën ontwikkelen en werken aan het bereiken van superioriteit ten opzichte van andere landen. "BTC Nations" biedt een unieke en boeiende spelervaring die elementen van strategie en competitie combineert. "BTC Nations" is een gratis te spelen massaal multiplayer online (MMO) spel dat zich afspeelt in een persistente omgeving. Met het spel kunnen spelers communiceren met andere echte spelers die ook hun eigen naties simuleren. Elke actie die in het spel wordt ondernomen, zal impact hebben op andere spelers, omdat het spel is ontworpen om het echte kapitalisme te simuleren. "BTC Nations" biedt een unieke en meeslepende spelervaring waarmee spelers de dynamiek van het echte kapitalisme in een virtuele omgeving kunnen ervaren. In "BTC Nations" volgt het in-game economische systeem, bekend als de tokenomics, de wet van vraag en aanbod bij alle transacties met andere spelers. De in-game tokens zijn zorgvuldig ontworpen om ervoor te zorgen dat niets uit het niets ontstaat of verdwijnt bij de aankoop van een actief. Deze aanpak helpt de integriteit en stabiliteit van de in-game economie te behouden. Over het algemeen spelen de tokenomics van "BTC Nations" een cruciale rol bij het vormgeven van de gameplay-ervaring voor spelers.

Lees verder
WaveLings - Spelrecensie

WaveLings - Spelrecensie

"WaveLings" is een uniek spel dat kunstmatige intelligentie (AI)-metgezellen introduceert bij niet-fungible token (NFT)-personages om de gameplay-ervaring te verbeteren. Deze AI-metgezellen helpen de NFT-personages van de speler op verschillende manieren, zoals het bieden van ondersteuning in gevechten of het aanbieden van speciale vaardigheden. Het gebruik van AI-metgezellen is een nieuw idee dat waarschijnlijk een interessante dynamiek aan de spelmechanismen zal toevoegen. "WaveLings" is een massaal multiplayer online (MMO) spel dat is gebouwd op het Enjin blockchain-ecosysteem. De game beschikt over een volledig gerealiseerde virtuele wereld waarin spelers taken en speurtochten kunnen verkennen en voltooien om punten, ranglijsten en cryptocurrency te verdienen. "WaveLings" is ontwikkeld door Axana Games, een studio die gespecialiseerd is in het creëren van boeiende en meeslepende game-ervaringen. Het gebruik van blockchain-technologie en de focus op het voltooien van taken en speurtochten om beloningen te verdienen, zal waarschijnlijk veel spelers aanspreken. WaveLings-gameplay: In "WaveLings" worden spelers ondergedompeld in een futuristische, fictieve wereld waar blockchain-technologie een utopische samenleving tot stand heeft gebracht. Met het spel kunnen spelers percelen land kopen of verdienen die kunnen worden gebruikt voor het verbouwen van nieuwe hulpbronnen en het doen van investeringen. Deze percelen zijn verhandelbare tokens die kunnen worden ingewisseld of verkocht op de EnjinX-marktplaats en andere marktplaatsen. Spelers kunnen hun landpercelen ook gebruiken om reclame te maken voor echte producten en er niet-fungibele tokens (NFT's) van te maken. De dynamiek van het spel houdt in dat spelers zich aansluiten bij gigantische bedrijven die hun vrienden en vijanden bepalen, waardoor een element van sociale interactie en competitie aan de gameplay-ervaring wordt toegevoegd. "WaveLings" werkt samen met het Enjin-platform en gebruikt het ERC-1155-token op blockchain-technologie. Enjins Efinity-zijketen, die op Ethereum werkt, biedt de beveiliging en bescherming die nodig is voor games als 'WaveLings'. Efinity is geen blockchain, maar eerder een zijketen die verbonden is met de belangrijkste Ethereum-blockchain. Dankzij deze verbinding kan Efinity veel van dezelfde voordelen bieden als de Ethereum-blockchain, zoals beveiliging en decentralisatie, terwijl het ook extra schaalbaarheids- en prestatievoordelen biedt. Over het geheel genomen helpt het gebruik van het ERC-1155-token en de Efinity-zijketen ervoor te zorgen dat "WaveLings" een veilig en stabiel platform is waar spelers van kunnen genieten.

Lees verder
BR1 - Spelrecensie

BR1 - Spelrecensie

BR1 is een schietspel dat gebruik maakt van NFT-technologie. In tegenstelling tot de meeste spellen, die spelers heel weinig prikkels geven, is BR1 een spel met een hoog risico en hoge beloningen. Hoewel het uitgangspunt van BR1 fundamenteel verschilt van andere titels op de markt, is het gebouwd met de gebruiker in gedachten. Momenteel hebben bekende bedrijven, waaronder Krafton, Solana Ventures en Shima Capital, om er maar een paar te noemen, in BR1 geïnvesteerd. De mede-oprichter van Twitch, Justin Kan, heeft volgens de uitgever van de game geïnvesteerd in de BR1 Metaverse Game.

Lees verder
Oni Mansion - Spelrecensie

Oni Mansion - Spelrecensie

"Oni Mansion", ontwikkeld door Yomi Games, is een spel waarmee spelers hun eigen niet-fungible token (NFT) huizen kunnen ontwerpen en bouwen in de metaverse van het spel. Een van de belangrijkste voordelen van "Oni Mansion" is dat spelers hun eigen NFT's kunnen maken en minten. De game is gebouwd op de Polygon-blockchain (voorheen bekend als Matic) en spelers moeten minimaal één Oni NFT bezitten om toegang te krijgen tot de game. Deze NFT's kunnen worden ontworpen en gebouwd op de Oni Squad-website. "Oni Mansion" is het eerste spel in een reeks soortgelijke spellen die worden ontwikkeld door de Oni Squad-groep. Oni Mansion-gameplay: Aan het begin van het spel ontvangen spelers basisherenhuizen die in de loop van de tijd kunnen worden geüpgraded. Spelers die Oni NFT's bezitten, krijgen drie weken lang de mogelijkheid om hun landhuizen te ontwerpen en te upgraden voordat ze hun NFT-herenhuizen kunnen bouwen. Het doel van "Oni Mansion" is dat spelers plezier hebben tijdens het bouwen en ontwerpen van herenhuizen, het slaan van NFT's en het verdienen van geld. Naast Oni Squad kunnen ook spelers die externe activa bezitten, zoals Jungle Freaks, Curious Addys en Lazy Lions, aan het spel deelnemen. De spelers zullen hun herenhuizen upgraden volgens hun keuzes. Dat geeft ze een uniek karakter en het niveau van zeldzaamheid. Speleconomie: De spelers kunnen tokens verdienen door de NFT's op de markt te verkopen of door dagelijkse taken en activiteiten te voltooien. De game biedt een zeer unieke, benzine- en brugloze ervaring die de gemeenschap meer vrijheid geeft. De Oni Squad NFT-collectie gebouwd op de Ethereum-blockchain bestaat uit unieke handgetekende, 242 Japanse stijl, levendige, kleurrijke en retro-ontwerpen. De game is ontworpen op de Polygon (Matic) blockchain, maar is zo ontworpen dat het niet nodig is om de NFT's van Ethereum naar Polygon te overbruggen. De Oni Mansion NFT's zullen van betekenis zijn in de komende games van de Oni Squad-groep.

Lees verder
Carrom Blitz: speel voor $RLY-tokens - Android-game met Blockchain

Carrom Blitz: speel voor $RLY-tokens - Android-game met Blockchain

Carrom Blitz is een innovatief Android-spel ontwikkeld door Joyride Games, ontworpen om de traditionele Carrom-spelervaring nieuw leven in te blazen. Deze gratis game, beschikbaar op de Flow Blockchain, introduceert spannende gameplay en de mogelijkheid om $RLY-beloningen te verdienen. Geïnspireerd door het succes van de eerdere titels van Joyride Games, zoals Trickshot Blitz en Solitaire Blitz, herinterpreteert Carrom Blitz het klassieke Carrom-spel door blockchain-elementen te integreren. Carrom, een geliefd tijdverdrijf binnenshuis in India en Zuidoost-Azië, is een populair spel waar gezinnen en clubs tijdens sociale bijeenkomsten van genieten. Joyride Games herkende het aanzienlijke gebruikersverkeer, vooral in Zuidoost-Azië, en besloot Carrom Blitz op te richten om tegemoet te komen aan de liefde van de regio voor dit iconische spel. In Carrom Blitz kunnen spelers tickets bemachtigen via speciale evenementen en dagelijkse uitdagingen, die aan het einde van elk seizoen opnieuw worden ingesteld. Deze tickets kunnen worden gebruikt in zowel seizoens- als speciale evenementen en bieden kansen om waardevolle $RLY-tokens te winnen. De game beloont spelers ook met boosters voor het bereiken van mijlpalen, waarbij elke booster een specifieke vervaltijd heeft. De XP Booster verdubbelt de verdiende ervaringspunten, terwijl de Coin Booster de muntenaccumulatie in het spel verdubbelt. Munten dienen als toegangsprijs voor verschillende gameplay-formaten en kunnen worden verdiend door activiteiten zoals het bekijken van advertenties, het doorverwijzen van vrienden en het actief deelnemen aan wedstrijden. De gameplay in Carrom Blitz is divers en biedt verschillende wedstrijdformaten en competitieve mogelijkheden voor spelers. De elegante interface van het spel biedt authentieke trickshots die doen denken aan echte Carrom-wedstrijden. Met toernooien, competities en wekelijkse uitdagingen hebben spelers spannende mogelijkheden voor competitie. Matchmaking zorgt voor eerlijke matchups door spelers met vergelijkbare vaardigheidsniveaus te koppelen. Wedstrijden omvatten de strategische taak om zeven witte pucks en de felbegeerde rode puck (Koningin) in de zak te steken om de overwinning veilig te stellen. Spelers besturen een Striker met behulp van een schuifregelaar aan de onderkant van het scherm, waarbij ze zorgvuldig schoten richten om tegenstanders te slim af te zijn. Elke pocket op het bord heeft een specifieke puntenwaarde, die bijdraagt aan de score van een speler wanneer een puck met succes wordt gepot. Gemiste schoten resulteren in het verlies van een aanvaller. Bovendien kunnen spelers bonuspunten verdienen door meesterlijke trickshots snel uit te voeren. Naarmate spelers vooruitgang boeken in XP-niveaus, ontgrendelen ze Carrom Blitz-wedstrijden, wat hun gevoel van voldoening vergroot. Succesvolle wedstrijden belonen spelers met munten, kaartjes en felbegeerde $RLY-tokens. In Carrom Blitz is $RLY een tastbare digitale valuta waarmee spelers tegenstanders kunnen uitdagen en aanzienlijke prijzen kunnen winnen in het spel. Het is een ERC-20 utility-token gebouwd op FLOW blockchain-technologie.

Lees verder
Blades of Valor - Spelrecensie

Blades of Valor - Spelrecensie

"Blades of Valor" is een Non-Fungible Token (NFT)-spel waarmee spelers kunnen minen, een level omhoog kunnen gaan, zich kunnen uitrusten en gevechten kunnen voeren om te spelen en te bezitten. Deze game maakt gebruik van de BNB-blockchain en biedt gratis muntbewerkingen voor de eerste generatie van 5000 hero-NFT's. Deze functies zorgen samen voor een unieke en meeslepende game-ervaring voor spelers. Blades of Valor Speloverzicht: "Blades of Valor" is een speler-versus-speler rollenspel (PvP RPG) met arena-gevechten, waarbij de winnaar alles krijgt. De game wordt geregisseerd door Origins eigen Yu Pan en zal naar verwachting eind dit jaar volledig gelanceerd worden. In 'Blades of Valor' is het slaan van je NFT-held nog maar het begin. Spelers kunnen vooruitgang boeken in het spel door ervaring op te doen door gevechten te winnen en uitrusting met verschillende zeldzaamheden en krachten te verkrijgen. Deze elementen zorgen samen voor een dynamische en opwindende game-ervaring.

Lees verder
Avaxtars: speel-om-verdien-sci-fi-game op Avalanche Blockchain

Avaxtars: speel-om-verdien-sci-fi-game op Avalanche Blockchain

Avaxtars, een baanbrekend Play-to-Earn (P2E) inactief sci-fi-spel gebouwd op de Avalanche-blockchain, is officieel gelanceerd. De naam 'Avaxtars' combineert op slimme wijze 'AVAX', de belangrijkste munt van het Avalanche-netwerk, met 'sterren'. Dit baanbrekende spel is het eerste in zijn soort op het Avalanche-platform en begon met de creatie van 10.000 Avaxtars in Fase 1. Deze Avaxtars, behorend tot Generatie 1 (Gen1), beschikken elk over een unieke Digital Genetic Code (DGC), die ervoor zorgt dat hun individualiteit. Ze zijn verder onderverdeeld in zeldzaamheidsniveaus, variërend van Common tot Legendary, en ze bestaan als ERC-721 Tokens op het Avalanche Mainnet. Avaxtars introduceert de Personal Avaxtar Generation Machine (PAGM), die de DGC's van Gen1 Avaxtars ontcijfert en nieuwe Gen2 Avaxtars produceert via een proces dat bekend staat als Avaxtar Farming (AF). Deze methode creëert niet alleen nieuwe Avaxtars, maar genereert ook $AVXT-tokens. Spelers in dit dynamische spel voeren verschillende missies uit om beloningen en ervaringspunten te verdienen, waarbij de missies over vier verschillende secties zijn verdeeld. Om aan deze missies te beginnen, moeten spelers middelen besteden en na voltooiing van de missie ontvangen ze waardevolle beloningen. Elke Avaxtar in het spel is een uniek NFT-middel dat exclusief eigendom is van de bezitter. Deze Avaxtars kunnen vrij worden verhandeld, gekocht of verkocht op verschillende marktplaatsen. Er is een grote verscheidenheid aan Avaxtars beschikbaar, met verschillende generaties, Digital Genetic Codes (DGC) en zeldzaamheidsniveaus. Zeldzaamheid speelt een cruciale rol bij het bepalen van de verspreiding en het succespotentieel van een Avaxtar. Aanvankelijk bezaten slechts honderd van de tienduizend Avaxtars een legendarische zeldzaamheid, terwijl de gewone zeldzaamheid bijna de helft daarvan uitmaakte. Naast Avaxtars zijn in-game items ook NFT-items die worden gekenmerkt door verschillende zeldzaamheidsniveaus, waaronder helmen, pantsers, handschoenen, laarzen, wapens en voertuigen, beschikbaar in gewone, ongebruikelijke, zeldzame, epische en legendarische varianten. De zeldzaamheid van deze items heeft rechtstreeks invloed op hun effectiviteit tijdens in-game acties, vergelijkbaar met de mechanica van Avaxtars. Avaxtars introduceert een drietal in-game tokens: AVXT, DGC en ENXT, die elk verschillende doelen dienen en het essentiële ecosysteem van de game vormen. AVXT fungeert als het hoeksteentoken, vergemakkelijkt transacties binnen de markt en maakt de aanschaf van PAGM-apparaten, BoxDrop-functieboxen en verschillende in-game activa mogelijk. AVXT is met name het belangrijkste middel om de efficiëntie van PAGM-apparaten te verbeteren. De game heeft positieve feedback gekregen van de community, waarbij spelers hun enthousiasme uitten over het Play-to-Earn-aspect en de komst van Avaxtars. Het heeft veel belangstelling gewekt onder liefhebbers van blockchain-gaming, die het zien als een veelbelovende toevoeging aan de wereld van op blockchain gebaseerde games.

Lees verder

Play-to-Earn Games: Beste Blockchain Game-lijst voor NFTs en Crypto

Play-to-Earn Game-lijst
Geen verplichtingenGratis te gebruiken